ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Машините, съоръженията и инструментите, които участват в производствения процес са съобразени със спесифичните технологични изисквания за производство на този вид продукти. Непрекъснатото обновление на производственото оборудване и внедряването на високо-технологични и иновативни машини осигурява високо качество на произвежданите продукти, подобряване условията на труд, намаляване на енергоемкоста на единица продукция и намаляване на производствения брак .

СЕРТИФИКАТИ И РЕФЕРЕНЦИИ


НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ